Actives

La puntuació de l'autobaremació obtinguda pel candidat/a en el moment de la inscripció en una oferta i/o borsa només serà modificada a la baixa en el procés de valoració dels candidats a realitzar per l'empresa